Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011

( Europeiska unionens officiella tidning L 63 av den 6 mars 2015 )

Sidan 11, innehållsförteckningen, raden för ATCO.D.085

I stället för:

”ATCO.D.085

Övergångsutbildning”

ska det stå:

”ATCO.D.085

Tilläggsutbildning”.

Sidan 22, kapitel B i bilaga I, post ATCO.B.025 led a.9

I stället för:

”9.

Förfaranden för examination av teoretiska kunskaper och/eller bedömning av praktiska färdigheter som har förvärvats under övergångsutbildningen, inklusive examinationernas krav för godkännande.”

ska det stå:

”9.

Förfaranden för examination av teoretiska kunskaper och/eller bedömning av praktiska färdigheter som har förvärvats under tilläggsutbildningen, inklusive examinationernas krav för godkännande.”

Sidan 29, kapitel D i bilaga I, avsnitt 1 post ATCO.D.005 led a.2 i

I stället för:

”i)

Tilläggsutbildning, som i första hand är tänkt att ge kunskap och förståelse om platsspecifika operativa förfaranden och uppgiftsspecifika aspekter.”

ska det stå:

”i)

Övergångsutbildning, som i första hand är tänkt att ge kunskap och förståelse om platsspecifika operativa förfaranden och uppgiftsspecifika aspekter.”

Sidan 29, kapitel D i bilaga I, avsnitt 1 post ATCO.D.005 led a.3 ii

I stället för:

”ii)

övergångsutbildning, när detta är relevant.”

ska det stå:

”ii)

tilläggsutbildning, när detta är relevant.”

Sidan 34, kapitel D i bilaga I, avsnitt 3 post ATCO.D.060 led a.1

I stället för:

”1.

Tilläggsutbildning.”

ska det stå:

”1.

Övergångsutbildning.”

Sidan 34, kapitel D i bilaga I, avsnitt 4 post ATCO.D.075

I stället för:

”Fortbildning ska omfatta repetitions- och övergångsutbildningskurser och ska tillhandahållas i enlighet med kraven i det lokala kompetenssäkringsprogrammet enligt ATCO.B.025.”

ska det stå:

”Fortbildning ska omfatta repetitions- och tilläggsutbildningskurser och ska tillhandahållas i enlighet med kraven i det lokala kompetenssäkringsprogrammet enligt ATCO.B.025.”

Sidan 35, kapitel D i bilaga I, avsnitt 4 post ATCO.D.085

I stället för:

”ATCO.D.085

Övergångsutbildning

a)

Övergångsutbildningskurser ska utarbetas och tillhandahållas av utbildningsorganisationer och godkännas av den behöriga myndigheten.

b)

Övergångsutbildningen ska utformas för att ge de kunskaper och färdigheter som är lämpliga i samband med en förändring i den operativa miljön, och ska tillhandahållas av utbildningsorganisationer när säkerhetsbedömningen av förändringen visar att sådan utbildning behövs.

c)

Övergångsutbildningskurser ska inbegripa fastställande av

1.

lämplig utbildningsmetod och varaktighet för kursen, med hänsyn till förändringens karaktär och omfattning, och

2.

examinations- och/eller bedömningsmetoder för övergångsutbildningen.

d)

Övergångsutbildning ska tillhandahållas innan flygledare utövar de befogenheter som certifikatet ger i den förändrade operativa miljön.”

ska det stå:

”ATCO.D.085

Tilläggsutbildning

a)

Tilläggsutbildningskurser ska utarbetas och tillhandahållas av utbildningsorganisationer och godkännas av den behöriga myndigheten.

b)

Tilläggsutbildningen ska utformas för att ge de kunskaper och färdigheter som är lämpliga i samband med en förändring i den operativa miljön, och ska tillhandahållas av utbildningsorganisationer när säkerhetsbedömningen av förändringen visar att sådan utbildning behövs.

c)

Tilläggsutbildningskurser ska inbegripa fastställande av

1.

lämplig utbildningsmetod och varaktighet för kursen, med hänsyn till förändringens karaktär och omfattning, och

2.

examinations- och/eller bedömningsmetoder för tilläggsutbildningen.

d)

Tilläggsutbildning ska tillhandahållas innan flygledare utövar de befogenheter som certifikatet ger i den förändrade operativa miljön.”

voirenimages.net vous produit ce texte qui aborde le thème «  ». Le but de voirenimages.net étant de rassembler en ligne des données sur le sujet de puis les diffuser en essayant de répondre du mieux possible aux interrogations que tout le monde se pose. Cet article se veut reconstitué de la façon la plus correcte que possible. Si jamais vous projetez d’apporter quelques précisions autour du sujet «  », vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Dans les prochaines heures on rendra accessibles à tout le monde d’autres annonces autour du sujet «  ». Alors, consultez régulièrement notre blog.